1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op elke commerciële transactie tussen de firma Clement B.V. (BE0425.274.823) (hierna: Aannemer) en een natuurlijke of rechtspersoon (hierna: Klant).

Deze voorwaarden zijn essentieel voor de Aannemer en primeren op alle andere algemene voorwaarden, ook op die van de Klant. Er kan enkel van deze voorwaarden afgeweken worden bij uitdrukkelijk schrijven en na wederzijds akkoord tussen de Aannemer en de Klant.

De Aannemer behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. De Klant kan op ieder moment en op eenvoudig verzoek een exemplaar van de op dat ogenblik geldende algemene voorwaarden aan de Aannemer vragen, die deze onverwijld aan de Klant overmaakt.

2. Aanvaarding van de voorwaarden.

De Klant wordt geacht de voorwaarden te kennen, begrijpen en aanvaarden vanaf het ondertekenen van een offerte, het aanvaarden van een bestek of het plaatsen van een bestelling.

3. Bestekken en prijsoffertes.

De prijsoffertes opgesteld door de Aannemer zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, grondstoffen, materialen en diensten. Indien er zich dienaangaande tijdens de duurtijd van het bestek of de offerte wijzigingen zouden voordoen, behoudt de Aannemer zich uitdrukkelijk het recht voor zijn prijzen en tarieven op evenredige wijze aan te passen aan deze gewijzigde waarden.

Door de ondertekening van het bestek of de offerte verbindt de Klant zich tot de aankoop van de daarin vermelde goederen en/of diensten.

De bestekken en prijsoffertes zijn slechts bindend voor de Aannemer na zijn schriftelijke bevestiging of het versturen van de factuur.

Voorzieningen die opgelegd worden de veiligheidscoördinator of door de overheid en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in de offerte begrepen, tenzij indien dat uitdrukkelijk anders vermeld staat. Deze voorzieningen zullen afzonderlijk worden doorgerekend aan de Klant.

Werken die niet opgenomen zijn in de prijsofferte worden in regie aangerekend, tegen een uurloon van 54 EUR (excl. BTW) per vakman en 0,36 EUR (excl. BTW) per km.

4. De leveringstermijn.

De termijn waarbinnen de Aannemer goederen of diensten zal leveren, wordt bij wijze van inlichting verstrekt en bindt de Aannemer niet. Mogelijke vertraging in de dienstverlening geeft de Klant geen recht op schadevergoeding lastens de Aannemer, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens de Aannemer. Als de Klant van de uitvoerings- of leveringstermijn een resultaatsverbintenis wil maken in hoofde van de Aannemer, dan moeten partijen daartoe voorafgaand aan de start van de samenwerking een schriftelijk akkoord hebben daarover, dat door beide partijen ondertekend is.

De Aannemer verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn te leveren, zulks afhankelijk van de specifieke eisen en medewerking van de Klant en van de concrete (al dan niet externe) omstandigheden.

5. De prijs.

De prijs die door de Aannemer wordt vermeld, omvat de prijs voor de dienstverlening en de eventuele transportkosten, exclusief de verschuldigde BTW.

Andere onkosten, zoals bijvoorbeeld (maar niet limitatief) verplaatsingskosten worden afzonderlijk en in detail aan de Klant aangerekend.

6. De betaling.

De prijs is als volgt opeisbaar en wordt op die manier door de Klant betaald aan de Aannemer, behoudens specifieke afwijking daarvan in bijzondere contractuele voorwaarden tussen de Klant en de Aannemer.

De som gelijkgesteld aan 30% van de aangeboden prijs is opeisbaar bij de ondertekening van de offerte. Het saldo van de prijs is opeisbaar, deels a.d.h.v. voorschotfacturen en bij de beëindiging van de uitvoering van de overeenkomst, namelijk op het moment van de voorlopige oplevering van de werkzaamheden.

De prijs is betaalbaar, binnen de op de factuur vermelde betaaltermijn, via een overschrijving op de bankrekening van de Aannemer, zoals vermeld op de factuur.

Ingeval de Klant niet volgens de hoger beschreven modaliteiten overgaat tot betaling van de vergoeding, behoudt de Aannemer zich het recht voor om zijn verdere activiteiten te staken tot wanneer de vergoeding betaald is, vermeerderd met het contractueel bepaalde schadebeding en de verschuldigde interesten.

7. Laattijdige of niet-betaling.

Ingeval van laattijdige of niet-betaling wordt de prijs van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een interest van 10% per jaar vanaf de datum van facturatie, vermeerderd met een schadebeding ten bedrage van 10% van het onbetaalde bedrag, steeds met een minimum van 250 EUR.

De Aannemer behoudt zijn recht om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen. Ten laste van de Klant komen dan ook alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die de Aannemer als gevolg van de niet-nakoming van de betalingsverbintenis van de Klant heeft moeten maken.

Elke vertraging bij de betaling van de bedragen verschuldigd aan de Aannemer, geeft hem daarenboven het recht om, zonder nadere motivering, zijn prestaties geheel of gedeeltelijk op te schorten tot aan ontvangst van de betaling of te beëindigen. Dit alles gebeurt op basis van een eenvoudig schrijven aan de Klant, verzonden per gewone post of e-mail. De Aannemer neemt in dat geval geen enkele aansprakelijkheid op voor een eventueel nadeel dat de Klant door de opschorting of beëindiging van prestaties zou komen te ondervinden en de Klant zal ter zake geen vordering op de Aannemer hebben.

In het kader van de consumentenwetgeving heeft deze clausule wederkerige toepassing: ze geldt zowel ten aanzien van de Aannemer als ten aanzien van de Klant.

8. De factuur.

De Klant moet elke protest van een factuur formuleren via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Aannemer, binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst van de factuur. De Klant moet het protest uitgebreid schriftelijk motiveren. Een commerciële geste brengt geen enkele erkentenis met zich mee. Gebrek aan protest binnen die termijn zal onherroepelijk aanvaard worden als aanvaarding van de daarmee overeenstemmende prestaties en de aanrekening daarvan.

Eerder onvoorwaardelijk betaalde facturen kunnen niet opnieuw in twijfel getrokken of geprotesteerd worden.

Het verzoek om aan een derde te factureren moet bij de prijsaanvraag of de orderbevestiging uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld worden. Elke Klant die een bestelling plaatst met het verzoek om deze aan een derde partij te factureren, is en blijft zelf en persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van deze factuur, zelfs indien de leverancier zich met deze wijze van facturatie akkoord verklaard heeft, behalve in de gevallen waarin de derde partij de bestelbon mee heeft ondertekend.

9. Aanvaarding van de geleverde goederen en diensten.

Indien de Klant binnen de 8 kalenderdagen na de plaatsing niet per aangetekend schrijven zijn schriftelijke bemerkingen overmaakt aan de Aannemer, wordt de opdracht geacht definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. Ook voor de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 kalenderdagen na de plaatsing aangetekend worden gemeld aan de Aannemer, bij gebreke waaraan de gebreken geacht worden aanvaard te zijn.

Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur of het verkleuren van het hout of het lakwerk, de werking van het hout of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voorzover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

Partijen kunnen van het voorgaande afwijken mits tevoren schriftelijk overeengekomen was dat de constructie, maten, kleur of design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst vormen.

De 10-jarige aansprakelijkheid zoals voorzien in de wetgeving is van toepassing. Daarnaast wordt, behoudens andersluidend, voorafgaand en schriftelijk beding, op de uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 (zes) maanden, te rekenen vanaf de oplevering. Een verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de oplevering. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging vanwege de Klant. Deze waarborg wordt voorts uitsluitend verleend op voorwaarde dat de Klant elk gebrek dat zichtbaar wordt binnen de maand aan de Aannemer aangetekend, gedetailleerd en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat er niet meer hersteld wordt of geen vergoeding kan gevraagd worden op grond van deze waarborgregeling. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. Op deze uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg dekt evenwel niet het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen, de schade veroorzaakt door overmacht, een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden en vorst- of vochtschade.

De aansprakelijkheid voor geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

Indien de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen van toepassing is, gelden de daarin voorziene waarborgen.

10. Annulering van de opdracht of bestelling.

Ingeval de Klant de bestelling eenzijdig wenst te annuleren, moet hij dit doen via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Aannemer.

Ingeval van eenzijdige annulering van de bestelling door de Klant voor de aanvang van de dienstverlening, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan de Aannemer van 20% van de waarde van de opdracht of bestelling, steeds met een minimum van 250 EUR.

Ingeval van eenzijdige annulering van de bestelling door de Klant na de aanvang van de dienstverlening, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan de Aannemer van 20% van de waarde van de opdracht of bestelling, steeds met een minimum van 250 EUR, vermeerderd met de reeds gemaakte kosten en na verrekening van de kosten op basis van de stand van de werkzaamheden op dat moment.

De Aannemer behoudt evenwel ten allen tijde zijn recht om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen.

In het kader van de consumentenwetgeving heeft deze clausule wederkerige toepassing: ze geldt zowel ten aanzien van de Aannemer als ten aanzien van de Klant.

11. Wijziging of annulering van een afspraak ter plaatse.

De wijziging of annulering van een afspraak ter plaatse moet minstens 24 uur voor de afspraak gemeld worden aan de Aannemer. Bij gebreke daaraan is de Aannemer gerechtigd om een schadevergoeding van 250 EUR (excl. BTW) aan te rekenen.

12. Goede uitvoering van de diensten / werken.

Om de Aannemer toe te laten zijn dienstverlening tijdig en naar behoren uit te voeren, wordt van de Klant verwacht dat:

  • De plaats van uitvoering van de werken op het afgesproken tijdstip voldoende toegankelijk is voor de Aannemer, ook om de materialen aan te leveren;
  • Op de plaats van uitvoering van de werken op het afgesproken tijdstip parkeerruimte is voorzien voor de (vracht)wagens die de materialen aanleveren, al dan niet via een parkeerverbod voor andere voertuigen;
  • De plaats van uitvoering van de werken op het afgesproken tijdstip vrij, ontruimd, voldoende verlicht en water- en winddicht is, voor zover de werkzaamheden zo’n omstandigheden zouden vereisen;
  • De omgeving rondom de plaats van uitvoering van de werken op het afgesproken tijdstip voldoende afgeschermd is;
  • De plaats van uitvoering van de werken op het afgesproken tijdstip volledig en veilig toegankelijk is voor de Aannemer.
  • De Klant voorziet elektriciteit. Ingeval geen elektriciteit kan aangeleverd worden door de Klant, en de Aannemer genoodzaakt is een stroomgroep of andere voorziening te gebruiken, worden de kosten hiervan integraal doorgerekend aan de Klant.

Ingeval de Aannemer vaststelt dat aan bovenstaande vereisten niet cumulatief voldaan is, geeft dit hem het recht om de werken niet uit te voeren op de desbetreffende datum, zonder daarvoor aansprakelijk te zijn of zonder dat de Klant recht heeft op een schadevergoeding vanwege de Aannemer. Bovendien kan de Aannemer ook de eventueel gemaakte kosten in het kader van tekortkomingen van de Klant in het kader van dit artikel integraal doorrekenen aan de Klant.

De Aannemer kan in voorgenoemd geval een vergoeding vorderen van de Klant omwille van deze dag verlies, waarbij de berekening van die vergoeding als volgt gebeurt:

  • Machinestilstand: 34 EUR (excl. BTW) per uur;
  • Transportkosten: 0,36 EUR (excl. BTW) per kilometer;
  • Wachturen vakmannen: 54 EUR (excl. BTW) per uur per vakman.

De goederen die door de Aannemer geleverd worden, worden op risico van de Aannemer tot op de werf gebracht. De Klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Het risico gaat over op de Klant naargelang de goederen geïncorporeerd worden. Zelfs na hun incorporatie blijven de door de Aannemer geleverde materialen zijn eigendom. De Klant is er slechts de houder van vanaf het ogenblik dat de prijs volledig is betaald.

13. Aansprakelijkheid.

De Aannemer is niet aansprakelijk voor fouten of problemen die te wijten zijn het abnormaal, slecht of verkeerd gebruik van de geleverde goederen of diensten door de Klant, noch voor de (in)directe schade die daaruit voortvloeit.

De Aannemer is niet aansprakelijk voor fouten of problemen die te wijten zijn aan het werk of de aanpassingen aan de geleverde goederen en diensten van een andere dienstverlener of van de Klant zelf, noch voor de (in)directe schade die daaruit voortvloeit.

De Aannemer is niet aansprakelijk voor (in)directe schade die derden, zoals bijvoorbeeld (maar niet limitatief) de Klant, andere stielmannen of aannemers, toebrengen aan de geleverde producten en diensten.

De Aannemer is niet aansprakelijk voor het bekomen van (stedenbouwkundige) vergunningen of andere attesten die in hoofde van de Klant vereist zouden zijn om de diensten te mogen leveren of werkzaamheden te mogen plaatsen.

De uitvoering van de werken gebeurt volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de contractuele documenten tussen partijen, of, bij gebreke hieraan, in de technische voorschriften van het WTCB, die op datum van de offerte geldig waren. De Klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

Het is de Aannemer toegelaten om naar eigen goeddunken, voor de uitvoering van zijn opdracht, een beroep te doen op interne vaste of losse medewerkers of niet tot de onderneming van de Aannemer behorende derden. Iedere aansprakelijkheid in hoofde van de Aannemer voor tekortkoming van deze derden is evenwel uitgesloten. In geen geval is een hoofdelijke aansprakelijkheid van de Aannemer samen met de betrokken derde mogelijk.

De aansprakelijkheid van de Aannemer beperkt zich in elk van de bovenstaande en in alle andere gevallen tot de bewezen en werkelijk geleden schade door de Klant, die voortvloeit uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Een eventuele schadevergoeding zal in geen geval het totaalbedrag van de reeds gefactureerde goederen of diensten overtreffen.

14. Beëindiging van de overeenkomst.

Partijen kunnen de overeenkomst ten allen tijde beëindigen in onderling overleg.

De Aannemer kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen per aangetekend schrijven in geval van een laattijdige of niet-betaling.

De Aannemer kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen per aangetekend schrijven in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging aan de juridische of financiële toestand van de Klant.

De Aannemer kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen per aangetekend schrijven ingeval hij aantoont dat een verdere samenwerking met de Klant onmogelijk is, bijvoorbeeld (maar niet limitatief) omdat de contractuele afspraken of algemene voorwaarden niet worden nageleefd door de Klant, omdat de Klant in zee is gegaan met een rechtstreekse concurrent, etc.

De Aannemer kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen per aangetekend schrijven ingeval hij kan aantonen dat een derde partij aan de door hem geleverde werken, goederen of diensten heeft gewerkt.

15. Overmacht.

Ingeval de Aannemer de overeenkomst tijdelijk niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet limitatief) overmacht, staking, lock-out, brand, rellen, ziekte of om het even welk evenement waarover de Aannemer geen controle heeft, geeft dit de Klant geen recht op schadevergoeding lastens de Aannemer, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens de Aannemer.

Ingeval de Aannemer de overeenkomst definitief niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet limitatief) overmacht, staking, lock-out, brand, rellen, ziekte of om het even welk evenement waarover de Aannemer geen controle heeft, behoudt hij zich het recht voor om de overeenkomst met de Klant te beëindigen zonder daarvoor enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn.

Weerverletdagen die erkend worden door de Confederatie Bouw vallen onder het geval overmacht.

16. Formuleren van klachten.

De Klant moet elke klacht formuleren via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Aannemer, binnen de 8 kalenderdagen vanaf de levering van het goed of de dienst aan de Klant. De Klant moet de klacht uitgebreid schriftelijk motiveren.

17. Privacy en intellectuele eigendom.

De Aannemer verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de Klant exclusief aan te wenden in het kader van de tussen hen gesloten overeenkomst. De Aannemer behandelt de persoonsgegevens van de Klant met de grootste zorg en discretie en maakt ze in geen geval over aan een derde partij, behoudens schriftelijke toestemming van de Klant. Conform de Privacywet van 08/12/1992 en de toepasselijke GDPR-regelgeving heeft de Klant op elk moment recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijdering van zijn persoonsgegevens.

De persoonsgegevens van de Klant worden door de Aannemer verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding. De Klant kan zijn gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan de Aannemer. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van de Aannemer en zijn beschermd d.m.v. de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de Klant mogen zij niet misbruikt worden, noch door de Klant zelf, noch door derden. De Klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de Aannemer behoudt zich het recht voor om in dat geval een schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken ingeval van misbruik worden teruggegeven.

18. Eigendomsvoorbehoud

Ingeval de Klant niet volgens de hoger beschreven modaliteiten overgaat tot betaling van de aan de Verkoper verschuldigde vergoeding, behoudt de Verkoper zich het eigendomsrecht voor van de geplaatste of geleverde goederen tot wanneer de verschuldigde vergoeding betaald is, vermeerderd met het contractueel bepaalde schadebeding en de verschuldigde interesten.

19. Bevoegdheidsclausule.

Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie en de uitvoering van overeenkomst tussen de Aannemer en de Klant en/of de rechtsverhoudingen, rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien zal worden beslecht door de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde.

20. Toepasselijk recht.

Het Belgisch recht is toepasselijk op het bestaan, de interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst tussen de Aannemer en de Klant, net zoals op de rechtsverhoudingen, rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien.

Neem de eerste stap in het realiseren van uw droom.